بررسی تاثیر الگوی رهبري خدمتگزا بر اعتماد سازماني و توانمند سازي کارکنان

مطالب دیگر:
🔍شنوايي كودك🔍فشار خون🔍فوائد ورزش چيست🔍دانلود پاورپوینت شناسايي و ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي/ريسك هاي ايمني و بهداشتي🔍دانلود پاورپوینت آروماتراپی🔍دانلود پاورپوینت شبکه‌های عصبی مصنوعی🔍دانلود پاورپوینت ثبت پتانسیل عمل مرکب از عصب سیاتیک قورباقه🔍دانلود پاورپوینت عصب هشتم🔍دانلود پاورپوینت آسانسور🔍دانلود پاورپوینت اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی🔍دانلود پاورپوینت زبان ماشین و اسمبلی🔍دانلود پاورپوینت آشنایی با آسانسور فضايي🔍دانلود پاورپوینت برنامه اصلاح الگوی مصرف🔍دانلود پاورپوینت مباحث پايه اي برق🔍دانلود پاورپوینت روش هاي جلوگيري از بارداري🔍دانلود پاورپوینت بررسي تطبيقي کارکرد بانك‌هاي سرمايه‌گذاري با ساير نهاد‌هاي مالي🔍دانلود پاورپوینت بانک و بانکداری🔍دانلود پاورپوینت واحد مبارزه با بیماریها🔍دانلود پاورپوینت باند مغناطیسی🔍دانلود پاورپوینت شش بنای مهم بین النهرین
بررسی تاثیر الگوی رهبري خدمتگزا بر اعتماد سازماني و توانمند سازي کارکنان|728883|fpy
هم اکنون فایل با مشخصه ی بررسی تاثیر الگوی رهبري خدمتگزا بر اعتماد سازماني و توانمند سازي کارکنان وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

متن کامل 84 صفحه word

چکیده :

ضرورت توجه به منافع عمومي در مديريت دولتي ايجاب مي كند كه مديران دولتي در فراگردها و رفتارهاي روزمره خود، نوعي جهت گيري عمومي داشته باشند. ضرورت تاكيد بر اعتماد عمومي و اعتماد درون سازماني كه روز به روز در حال كاهش است و همچنين الزام توزيع قدرت و توانمند سازي در كشورهايي كه فراگرد دموكراتيزه شدن را طي مي كنند، وجود رهبري خدمتگزار را ضروري ساخته و ايده خدمات دولتي نوين دنهارت به مثابه مفهومي كه در سال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است، بر ضرورت توجه الگوي رهبري خدمتگزار افزوده است. دراين راستا اين تحقيق در صدد است تا اثرات الگوي رهبري خدمتگزار را بر اعتماد و توانمندسازي در سازمان مخابرات یزد بررسي نموده و رهنمودهايي را براي اثربخشي هر چه بيشتر مديران دولتي ارائه كند. از اين رو رابطه متقابل رهبري خدمتگزار با اعتماد سازماني و توانمند سازي از طريق تحليل تحقيق همبستگي مورد بررسي قرار گرفته، نتايج حاصله بر وجود رابطه اي قوي ميان رهبري خدمتگزار، اعتماد سازماني و توانمندسازي دلالت دارند. همچنين يافت ههاي تحقيق بيانگر آنند كه تفاوت معناداري ميان ادرك كاركنان و مديران از رهبري خدمتگزار وجود دارد.

واژه هاي كليدي: رهبری خدمتگزار، خدمت رسانی، خدمات دولتی نوين، اعتماد سازمانی، توانمندسازي

فهرست

فصل اول 2

 • 1مقدمه. 2
 • 2بیان مساله. 2
 • 3اهمیت موضوع. 3
 • 4قلمرو موضوعی تحقیق. 5
 • 5قلمرو مکانی تحقیق. 5
 • 6سئوالات تحقیق. 5
 • آیا رهبري خدمتگزار بر اعتماد و توانمندسازي تاثیر دارد؟. 5
 • 7اهداف تحقیق. 5
 • 8روش تحقیق. 5
 • 9مشکلات تحقیق. 6
 • 10جامعه آماری.. 6
 • 2فصل دوم. 8

 • 1مقدمه. 8
 • 2رهبری و هدایت.. 8
 • 2.1رهبری.. 9
 • 2.2انگیزش: 18
 • 2.3ارتباطات: 22
 • 3سبکهای رهبری.. 24
 • 3.1مقدمه. 24
 • 3.2رهبری فرهمند. 24
 • 3.3رهبری تحول گرا 25
 • 3.4رهبران و مدیران انتخابی و انتصابی.. 28
 • 3.5رهبران آزاد منش و رهبران مستبد. 28
 • 4نظریههای رهبری خدمتگزار. 30
 • 4.1مقدمه. 30
 • 4.2تئوري رهبري خدمتگزار گرين ليف... 32
 • 4.3 تئوري رهبري خدمتگزار پترسون. 37
 • 5مقایسه رهبری خدمتگزار و رهبری تحول‌گرا 45
 • 6اعتماد سازمانی.. 47
 • 6.1ضرورت اعتماد سازمانی: 47
 • 6.2مفهوم و تعریف اعتماد. 48
 • 6.3رهبري خدمتگزار و اعتماد سازماني.. 50
 • 7توانمند سازی سازمانی.. 51
 • 7.1تعریف توانمند سازی.. 52
 • 7.2توانمندسازي‌ و بروز توانايي‌هاي‌ مردم‌. 53
 • 7.3حوزه‌هاي‌ توانمندسازي‌.. 54
 • 7.4رهبري خدمتگزار و توانمند سازي كاركنان. 58
 • 3 فصل سوم. 62

 • 1مقدمه. 62
 • 2 مراحل انجام تحقیق: 63
 • 2.1تعریف فرضیهها 63
 • 2.2توزیع پرسشنامه: 71
 • 4 صل چهارم. 76

 • 1تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات.. 77
 • 5 فصل پنجم. 80

 • 1 بحث و نتيجه گيري.. 80